Upute za autore

Život i škola časopis je za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja i jedan od najstarijih hrvatskih pedagoških časopisa. Raduje nas što želite biti suradnikom našega časopisa. Kako bi naša suradnja bila uspješnija, ljubazno vas molimo da se pri pisanju i slanju svojih radova pridržavate sljedećih uputa koji vrijede za ovaj časopis.

 

Radovi se predaju u formatu Microsoft Word ili OpenOffice dokumenta. Rukopis rada treba biti pisan fontom Times New Roman, veličina fonta 12, osim u tablicama i grafikonima gdje veličina fonta treba biti 10. Prored treba biti 1,15, a maksimalna veličina rukopisa ne bi trebala prelaziti 12 stranica zajedno s popisom literature. Poželjno je da sažetak bude napisan do 300 riječi s 3 do 5 ključne riječi napisane abecednim redom. Rukopisi koji imaju istraživanje, poželjno je da budu usklađeni prema sljedećemu prijedlogu: Uvod, Pregled relevantne literature, Metodologija, Rezultati istraživanja i interpretacija, Rasprava, Zaključak. Rukopis (svi njegovi dijelovi) treba biti napisan na hrvatskom i engleskom jeziku ili samo na engleskom jeziku. Autori su u potpunosti odgovorni za jezičnu kvalitetu teksta. Rukopisi koji nisu uređeni prema uputama časopisa neće biti upućeni u daljnju proceduru.

Grafički prilozi trebaju biti crno-bijeli zbog načina tiskanja časopisa. Svi grafički prilozi i tablice trebaju biti numerirani i imati naslove. Nazive tablica treba smjestiti iznad, a slika i grafikona ispod.

U časopisu Život i škola koristi se APA standard citiranja i navođenja bibliografskih izvora navedenih u tekstu. Kad se u tekstu koriste tuđe ideje, podatci, pojmovi i slično izvor treba navesti u zagradama tako da sadrži prezime autora, godinu izdanja te broj stranice ako se radi o doslovnom navodu, npr. (Mužić, 2000, 151). U popisu literature treba abecednim redom, odnosno kronološkim redom ako se radi o istom autoru, navesti sve radove koji su navedeni u tekstu. Budući da časopis ima i internetsku inačicu, moguće je u tekstu navesti i poveznice u odnosu na pojedine priloge (slike, videozapise, vlastite tekstove i si.), čime rad postaje informativnijim. U popisu literature treba navesti samo izvore kojima ste se koristili u radu, i to tako da navedete autora ili autore, godinu izdanja u zagradi, naslov rada, mjesto i izdavača (pogledati upute za APA stil citiranja i navođenja bibliografskih izvora).

Rad treba poslati putem elektroničke pošte časopisa Život i škola: zivotiskola@gmail.com ili putem elektroničkog obrasca na web stranici časopisa Život i škola https://zivotiskola.foozos.hr.

Svi pristigli rukopisi prolaze dvije anonimne recenzije, a ukoliko je potrebno, rukopisse može poslati i trećemu recenzentu i, ukoliko postoje primjedbe i sugestije, poslat ćemo vam pregledani tekst te zamoliti da rad izmijenite ili uskladite sa zahtjevima recenzenata. Ako se ne slažete s primjedbama recenzenata, molimo vas objasnite to u svom odgovoru. Ako se recenzenti razlikuju u ocjeni rada, angažirat ćemo i trećega recenzenta, a konačnu odluku donosi Uredništvo. Nije nam cilj odbiti vaše radove, nego ih zajednički učiniti kvalitetnijima.

Radovi se kategoriziraju kao znanstveni i stručni radovi. Znanstveni radovi se dodatno kategoriziraju kao izvorni znanstveni rad, prethodno priopćenje i pregledni rad.

Izvorni znanstveni rad sadrži originalne teorijske rasprave i praktične rezultate istraživanja. Tu pripadaju teorijske rasprave o fundamentalnim pitanjima odgoja i obrazovanja, temeljna i primijenjena istraživanja, evaluacijska sumativna i formativna istraživanja te akcijska istraživanja. Za ovu vrstu rada važna je jasno definirana i u radu dosljedno primijenjena metodologija. Jednaku vrijednost imaju kvalitativni i kvantitativni pristupi istraživanju.

Prethodno priopćenje također je znanstveni rad i daje rezultate istraživanja koje je u tijeku, a zbog aktualnosti se daju u javnost prvi rezultati. To je rad koji sadrži nove znanstvene podatke i jasan metodološki pristup, ali se rezultati još ne mogu smatrati konačnima i nije ih moguće provjeriti.

Pregledni rad predstavlja cjelovit prikaz stanja i tendencija razvoja određenoga područja teorije odgoja i obrazovanja, kao i metodoloških pristupa i primjene određenih teorijskih pristupa te analizu prakse. Takav rad sadrži i kritički stav autora, kao i pregled relevantne literature o razmatranoj problematici.

Stručni rad prvenstveno je usmjeren prema unaprjeđivanju prakse te, uz poznavanje relevantnih teorijskih pristupa i izvora, prvenstveno govori o praktičnim iskustvima autora i problemima koji se javljaju u praksi.

Kategoriju rada može predložiti autor prilikom predaje rada, ali konačnu odluku donosi Uredništvo na prijedlog recenzenata.

Kontakt

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 31000 Osijek, Cara Hadrijana 10

  • dummy031/321-700

  • dummy031/321-899

  • dummy zivotiskola@gmail.com

Izbor jezika