Upute za recenzente

Zahvaljujemo Vam što ste prihvatili recenzirati rad za časopis Život i škola. Uredništvo Života i škole izuzetno cijeni pomoć svih stručnjaka koji volonterski sudjeluju u procesu recenziranja. Nakon slanja recenzija primit ćete e-mail s obavijesti da je recenzija napravljena, što vam omogućuje indeksiranje recenzija. Također, časopis Život i škola, jednom godišnje na svojoj web stranici objavljuje popis svih recenzenata. 

Nadamo se kako će Vam ove upute biti korisne prilikom postupka recenziranja. Ukoliko imate dodatnih pitanja, uredništvo časopis Život i škola stoji Vam na raspolaganju.

 

Opće smjernice

Recenzent treba u dogovorenom vremenskom roku pružiti nepristran, konstruktivan izvještaj o znanstvenim/stručnim aspektima rukopisa, izbjegavajući osobne komentare ili kritike. Izvještaji o recenziji pišu se na jeziku na kojem je prijavljen rukopis.

Recenzent je odgovoran za održavanje povjerljivosti recenzentskog postupka. Dijeljenje, rasprava sa trećim osobama ili otkrivanje informacija iz pregledanog rukopisa su neprihvatljivi. Sav materijal koji je predan na recenziju treba se tretirati kao povjerljiv.

Ako recenzent nema odgovarajuću stručnost za sve aspekte rukopisa, to treba naglasiti u izvještaju. Očekivano da recenzent ne može biti stručnjak u svim područjima i ograničavanje recenzije na određeno područje stručnosti više je nego prihvatljivo.

Prije nego što prihvate poziv za pregled rukopisa, potencijalni recenzenti trebaju obavijestiti glavnog urednika o mogućim sukobima interesa.

Početna ocjena rukopisa

Svi rukopisi inicijalno se šalju uredništvu časopisa na procjenu ispunjenosti tehničkih uvjeta. Rukopisi koji nisu uređeni u skladu sa Uputama autorima neće biti prosljeđivani na daljnju recenziju. Nepotpuni i tehnički neodgovarajući rukopisi vraćaju se autorima na doradu. Sljedeći korak u ocjenjivanju je metodološka recenzija. Metodološki recenzenti odlučuju je li rad prikladan za daljnju recenziju, zahtijeva li dodatne izmjene prije slanja recenzentima ili nije prikladan za objavu u časopisu. Rukopis se zatim prosljeđuje suradnicima u daljnji recenzentski postupak.

 

Procjena od strane recenzenata

Sve radove anonimno recenziraju najmanje dva nezavisna recenzenta. Ako recenzent ne može ispuniti rok za završetak recenzije, postoji mogućnost neprihvaćanja ponuđenog recenzentskog posla. Uobičajeno vrijeme za proces recenziranja u časopisu Život i škola je 4 tjedna. Ako recenzent ne pošalje izvještaj u roku i nakon podsjetnika, urednik će pronaći novog recenzenta, sa kraćim rokom za ocjenu rukopisa. Ako su dvije recenzije u suprotnosti, dodatno će biti potrebno stručno mišljenje trećeg recenzenta.

Svaki recenzent uz sam rad, putem e-maila, zaprima i recenzentski obrazac. Prvi dio recenzije sastoji se od opće evaluacije poslanog rukopisa. Prema zadanim kriterija u tablici recenzentskog obrasca, recenzenti trebaju procijeniti različite dijelove rada, kao i sam rad u cijelosti, što će im pomoći i u donošenju konačne odluke o radu.

U drugom dijelu recenzentskog obrasca, recenzenti donose odluku da je poslani rad prikladan za objavu u časopisu Život i škola.

Prilikom donošenja preporuke o publiciranju recenzenti trebaju razmisliti o sljedećem:

 1. Je li tema rada primjerena za časopis Život i škola?
 2. Ima li rad značajan znanstveni/stručni doprinos?
 3. Mogu li se nedostaci ispraviti revizijom rada?

U trećem dijelu recenzentskog obrasca, recenzenti donose odluku o kategorizaciji poslanog rada prema sljedećim kriterijima:

 1. Izvorni znanstveni rad (sadrži do sada neobjavljene rezultate znanstvenih istraživanja),
 2. Prethodno priopćenje (sadrži nove rezultate znanstvenih istraživanja, ali bez dovoljno pojedinosti koje bi omogućavale provjeru kao kod izvornih znanstvenih članaka, a rezultate je korisno brzo objaviti),
 3. Pregledni znanstveni članak (sadrži izvoran, sažet i kritički prikaz jednog područja u kojemu autor i sam sudjeluje, te koji daje svoj doprinos s obzirom na već objavljene radove),
 4. Stručni rad (sadrži korisne priloge iz struke i za struku, a ne mora predstavljati i izvorno istraživanje).

U posljednjem, četvrtom dijelu recenzentskog obrasca, recenzent prilaže opisni izvještaj u obliku komentara, sugestija i smjernica autoru. Recenzija treba sadržavati ocjenu svih aspekata rukopisa, posebno prikladnost metode istraživanja, točnost rezultata i odnosa zaključaka s rezultatima. Recenzent treba identificirati dobre aspekte istraživanja i pružiti konstruktivne komentare koji će pomoći autoru da popravi nedostatke u rukopisu.

 

U tu svrhu mogu pomoći sljedeće smjernice za koje bi bilo poželjno da ih recenzent uvrsti u opisni izvještaj:

 • naslov (prikladan i sažet)
 • sažetak (dobro opisuje sadržaj rada ili ciljeve, metodologiju, nalaze i zaključke)
 • konceptualni i teorijski okvir (dovoljno obuhvatno pozivanje na relevantnu i suvremenu literature, teorijska utemeljenost rada i zadovoljavajući pregled dosadašnjih spoznaja)
 • ciljevi i hipoteze (jasno navedena svrha ili cilj rada, jasno formulirane i utemeljene hipoteze rada)
 • metoda (jasan i dovoljno informativan prikaz metodologije, postupak uzorkovanja je detaljno opisan, instrumenti su navedeni na odgovarajući način)
 • rezultati (analiza podataka je odgovarajuća s obzirom na navedene ciljeve i prirodu podataka)
 • sve tablice, slike i grafički prikazi nužni i primjereni (i u skladu s uputama časopisa)
 • rasprava i zaključci (usklađeni s rezultatima istraživanjima i prethodnim tekstom)
 • relevantnost literature
 • struktura rukopisa (u skladu sa Uputama autorima i APA standardima)
 • društvena relevantnost teme
 • znanstveni/stručni doprinos (jasno obrazložen u radu)

 

Revidirani rukopisi se vraćaju recenzentima koji mogu zatražiti novu reviziju rukopisa.

Konačnu odluku u vezi sa prihvaćanjem ili odbijanjem članaka donosi urednik. Na osnovu primljenih recenzija i savjeta recenzenata, urednik donosi jednu od sljedećih odluka o rukopisu: A - prihvaćanje, B - prihvaćanje s ispravkama, C - odbijanje s preporukom da se rad u velikoj mjeri ispravi i ponovo pošalje, ili D - odbijanje.

Kontakt

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 31000 Osijek, Cara Hadrijana 10

 • dummy031/321-700

 • dummy031/321-899

 • dummy zivotiskola@gmail.com

Izbor jezika