Izdavačka etika

U časopisu Život i škola nastojimo osigurati najviše standarde etičkog ponašanja u svim stupnjevima priređivanja i objavljivanja. Pritom slijedimo smjernice koje predlažu Committee on Publication Ethics (COPE)  i  Elsevier Publishing Ethics Resource Kit (PERK)

Odgovornosti urednika

Odlučivanje o objavljivanju

Urednik donosi konačnu odluku o prihvaćanju/neprihvaćanju rada za objavljivanje.

Pritom slijedi politiku Uredništva te važeće zakonske propise koji se tiču zaštite časti i ugleda, kršenja autorskih prava i plagiranja.

Urednik se pri donošenju konačne odluke o objavljivanju rada vodi mišljenjem recenzenata i članova Uredništva.

Urednik mora osigurati anonimnu dvostruku recenziju svih radova objavljenih u časopisu.

Urednik mora poticati odgovorno ponašanje.

 

Nepristranost

Prilozi se vrednuju s obzirom na njihov intelektualni sadržaj bez diskriminacije na temelju rase, roda, spolne orijentacije, vjerskih uvjerenja, etničkog porijekla, državljanstva ili političke filozofije autora.

Povjerljivost podataka i sukob interesa

Urednik i članovi Uredništva ne smiju odavati podatke o zaprimljenom rukopisu nikome drugom osim autoru, recenzentima, mogućim recenzentima, pomoćnicima urednika i, prema potrebi, izdavaču.

Urednik i članovi Uredništva moraju osigurati povjerljivost podataka ili ideja dobivenih putem recenzija i spriječiti njihovu zlouporabu.

Urednik ne smije koristiti neobjavljene materijale iz priloga časopisa u vlastitom istraživačkom radu bez izričitog pisanog pristanka autora.

Za više podataka o odgovornosti urednika, molimo, posjetite stranicu COPE International Standards for Editors.

 

Odgovornosti recenzenata

Prilog odluci Uredništva

Dvostruka recenzija pomaže uredniku pri donošenju odluke o objavljivanju rada, a kroz urednikovu komunikaciju s autorom može također pomoći u poboljšanju kvalitete rada.

Standardi objektivnosti

Recenzije bi se trebale provoditi objektivno. Osobna kritika autora je neprimjerena.

Recenzenti trebaju jasno i argumentirano izražavati svoja stajališta.

Povjerljivost

Recenzenti moraju voditi računa o povjerljivosti recenzentskog postupka i svih podataka koje im je dostavio urednik ili autor.

Svaki rukopis koji je zaprimljen za recenziju smatra se povjerljivim dokumentom; on se ne smije pokazivati drugima bez ovlasti urednika.

Kopije rukopisa ne smiju se zadržati.

Upućivanje na izvore

Recenzenti trebaju prepoznati i upozoriti urednika na bilo koji relevantan objavljeni ili predan sadržaj koji je bitno sličan ili se preklapa sa sadržajem recenziranog rukopisa, a koji autori nisu naveli kao izvor. Za svaku prethodno navedenu izjavu, zapažanje ili argument mora se navesti odgovarajući izvor.

Objava podataka i sukob interesa

Podaci ili ideje dobivene putem recenzije su povjerljivi i ne smiju se koristiti u osobne svrhe. Recenzenti ne smiju razmatrati rukopise prema kojima imaju sukob interesa (financijski, institucijski, suradnički ili drugi odnos između recenzenta i autora, odnosno rada koji im je upućen na recenziju).

Za više podataka o odgovornosti recenzenata, molimo, posjetite stranicu COPEEthicalGuidelinesforPeerReviewers.

 

 

 

Odgovornosti autora

Standardi oblikovanja rada i iznošenja podataka

Autori znanstvenih radova moraju rezultate i znanstveni doprinos svojeg rada prikazati točno i objektivno.

Podaci navedeni u radu moraju biti točni.

Rad mora biti detaljan i potkrijepljen odgovarajućom literaturom.

Lažne ili svjesno netočne izjave su neetičko ponašanje i neprihvatljive su.

Pristup podacima i njihovo zadržavanje

Od autora se traži da u radu iznesu izvorne podatke dobivene istraživanjem.

Izvornost i plagiranje

Autori moraju zajamčiti da je njihov rad u potpunosti izvoran te da strogo slijedi pravila znanstvene metodologije. Ukoliko su koristili tuđe djelo ili riječi, moraju ih na odgovarajući način navesti.

Autor jamči da poslani rad predstavlja njegov originalni rukopis te da nije bio ranije tiskan niti je pod razmatranjem za objavljivanje u nekoj drugoj publikaciji.

S ciljem osiguravanja najviših etičkih i akademskih standarda kvalitete znanstvenih radova, izvornost sadržaja svih rukopisa uzetih u razmatranje za objavljivanje u časopisu podvrgava se provjeri putem alata Turnitin.  Slanjem rukopisa u časopis , autor prihvaća sve potrebne provjere izvornosti koje će rukopis morati proći tijekom postupka evaluacije ili objavljivanja.

Autorska prava

Autori trebaju potvrditi da poslani rukopis ne krši pravila o autorskim pravima.

Ukoliko je potrebno, autori trebaju ishoditi dopuštenje autora čijim se istraživanjima koriste kako bi reproducirali bilo kakav sadržaj iz drugih izvora. Uredništvo časopisa  ne snosi odgovornost za povrede prava navođenja autora. Svako kršenje zakona o autorskim pravima rezultirat će odbijanjem poslanog materijala ili njegovim povlačenjem nakon objavljivanja. Nadalje, predani rukopis ne smije sadržavati nikakav klevetnički, pogrdni, opsceni ili protupravni materijal.

Višestruko objavljivanje istog materijala.

Autor ne smije objavljivati rukopise u kojima se bavi uglavnom jednakim istraživanjem u više od jedne publikacije. Podnošenje istog rukopisa u više publikacija istodobno predstavlja neetičko ponašanje u izdavaštvu i neprihvatljivo je.

Upućivanje na izvore

Potrebno je uvijek na prikladan način citirati izvore i navesti autore na koje se rad poziva.

Autorstvo rada

Autorstvo rada mora biti točno navedeno. Prijava rukopisa za objavljivanje podrazumijeva da su svi pojedinci koji su navedeni kao autori zaista sudjelovali u nastanku djela te da su svi dali suglasnost za njegovo objavljivanje.

Iznošenje podataka i sukob interesa

Autori su dužni voditi računa o tome da u njihovu radu nema potencijalnih sukoba interesa koji bi mogli utjecati na rezultate ili tumačenje istraživanja, primjerice ukoliko postoji konkurentski interes koji bi mogao vršiti utjecaj na autora u bilo kojoj fazi tijekom procesa objavljivanja.

Značajne pogreške u objavljenim radovima

Ukoliko autor otkrije značajnu pogrešku ili netočnost u vlastitom objavljenom djelu, njegova je obveza odmah obavijestiti urednika te surađivati s urednikom kako bi se objavio erratum, dodatak ili ispravak, odnosno kako bi se rad povukao iz objave u slučajevima kada je to potrebno.

Za više podataka o odgovornosti autora, molimo, posjetite stranicu COPE International Standards for Authors.

 

Mjere postupanja protiv neetičkog ponašanja

Prepoznavanje neetičkog ponašanja

Bilo tko i bilo kada može ukazati na neprimjereno i neetičko ponašanje i na njega upozoriti urednika i izdavača.

Tkogod o takvom ponašanju obavijesti urednika ili izdavača, treba pružiti dovoljno podataka i dokaza kako bi se pokrenula istraga.

Sve optužbe shvatit će se i tretirati ozbiljno i nepristrano sve dok se problem ne riješi.

Istraga

Odluku o početku istrage neetičkog ponašanja donosi urednik, po potrebi u dogovoru s izdavačem.

U slučaju istrage dokazi se prikupljaju, izbjegavajući širenje informacija izvan kruga ljudi koji su dijelom istrage.

Prekršaji

Manji prekršaji rješivi su u skraćenom postupku, bez uključivanja viših instanci. U bilo kojem slučaju, autoru treba dati priliku da odgovori na sve optužbe.

Sankcioniranje ozbiljnih oblika nedozvoljenog ponašanja može uključivati obavještavanje poslodavca osobe optužene za nedozvoljeno ponašanje.

U dogovoru s izdavačem ili nadležnim institucijama, urednik će po potrebi donijeti odluku o uključivanju ili neuključivanju poslodavca u postupak, bilo samostalnim uvidom u dostupne dokaze ili daljnjim savjetovanjem s određenim brojem stručnjaka.

 

Mjere (mogu se primijeniti zasebno ili u kombinaciji)

Informiranje ili educiranje autora ili recenzenta u slučajevima nesporazuma ili neprimjenjivanja prihvatljivih standarda.

Kontaktiranje autora ili recenzenta pisanim putem kako bi se ukazalo na nedopušteno ponašanje i izrekla opomena.

Objavljivanje službene obavijesti kojom se ukazuje na neprimjereno ponašanje.

Objavljivanje uvodnika s pojedinostima o neprimjerenom ponašanju.

Formalno povlačenje rada iz časopisa.

Uvođenje formalnog embarga na priloge dotičnog pojedinca na određeno vrijeme.

Obavještavanje nadležnih institucija o dotičnom slučaju i njegovu ishodu s ciljem daljnje istrage i djelovanja.

Za više podataka o mjerama u slučaju neetičkog ponašanja, molimo, posjetite stranicu Elsevier Publishing Ethics Resource Kit.

 

 

 

Kontakt

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 31000 Osijek, Cara Hadrijana 10

  • dummy031/321-700

  • dummy031/321-899

  • dummy zivotiskola@gmail.com

Izbor jezika